Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme: Türkiye Deneyimi, Riskler ve Fırsatlar

“Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme: Türkiye Deneyimi, Riskler ve Fırsatlar” başlıklı çalışmanın temel amacı, üzerinde çok sayıda teorik ve uygulamalı çalışma yapılan eğitim ve ekonomik büyüme (verimlilik artışı) ilişkisini yeni ve kapsamlı eğitim değişkenleri ve ülke grubunu kullanarak incelemektir. Bu genel amacın ötesinde, çalışma Türkiye ekonomisinin büyüme yapısını eğitim göstergeleri çerçevesinde inceleyerek önümüzdeki dönemdeki politika uygulamalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır. İkinci olarak, çalışma Türkiye ekonomisinde verimlilik ve eğitim arasındaki ilişkiyi bir ekonomik büyüme modeli çerçevesinde ve farklı gelişmişlik düzeyindeki 50 dolayındaki ülkeyle karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Çalışmanın diğer bir önemli boyutunu, oluşturulan ekonomik büyüme modelinden elde edilen sonuçlar kullanılarak, insan sermayesinin geliştirilmesinde elde edilecek başarının ekonomik büyüme oranı ve refah artışına yapacağı katkıya yönelik öngörüler oluşturmaktadır. Bu çerçevede, çalışmada farklı politika senaryoları altında Türkiye ekonomisinin 2006-2020 döneminde ulaşabileceği ekonomik performans incelenmekte ve yüksek ekonomik büyüme hızına ulaşmada insan sermayesinin kritik bir rol üstlenebileceğinin altı çizilmektedir. “Eğitim ve Sürdürülebilir Büyüme: Türkiye Deneyimi, Riskler ve Fırsatlar” başlıklı bu rapor, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Araştırma Dairesi’nden Başuzman Sayın Şeref Saygılı ve Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller Dairesi’nden Daire Başkanı Sayın Cengiz Cihan ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Zafer Ali Yavan tarafından hazırlanmıştır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: