TÜSİAD Yuvarlak Masaları

TÜSİAD Yuvarlak Masaları

 • Tüm Çalışma Alanları

  Bankacılık

  KOBİ

  Ulaştırma ve Lojistik

  Eğitim

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Bu Gençlikte İŞ Var!

  Almanya Network

  Rekabet Hukuku

  Ekonomik Analiz

  Turizm

  Sanayide Dönüşüm

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Girişimcilik Ekosistemi

  STEM

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Enerji

  Sermaye Piyasaları

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Vergi

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

  Gıda, İçecek ve Tarım

  Çin Network

  Fikri Haklar ve ARGE

  Sağlık

  Körfez Ülkeleri Network

  Kurumiçi Girişimcilik

  Birleşik Krallık Network

  Fransa Network

  Hukuk İşleri

  ABD Network

  Perakende

  Finansal Kaynaklara Erişim ve Teşvikler

  E-Ticaret

 • Ekonomi Politikaları Çalışma Alanları

  Serra AKÇAOĞLU

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Serra AKÇAOĞLU

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masamız; makro istikrarı gözeten ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen iktisadi politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla çalışıyor. Sürdürülebilir büyüme bağlamında, uluslararası iktisadi gelişmeler, kamu maliyesinin ve para politikasının istikrarı, mali piyasaların gelişimi ve derinleşmesi, rekabetçi vergi politikası, sermaye piyasasının etkili çalışması alanlarında faaliyet göstermekte.

  Çalışma Grupları

  Bankacılık

  Ekonomik Analiz

  Sermaye Piyasaları

  Vergi

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

 • Sanayi Politikaları Çalışma Alanları

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Bahadır Balkır

  TÜSİAD Başkan Yardımcısı

  Sanayi Politikaları Yuvarlak Masamız, sanayi sektöründe rekabet gücünü artıracak kapsamlı bir dönüşümü tetiklemek, KOBİ’lerin büyümesi ve verimliliğinin artırılmasını desteklemek, sürdürülebilir enerji politikalarına ve gıda ve tarım sektörlerinin yapısal sorunlarına yönelik öneriler geliştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

  Çalışma Grupları

  KOBİ

  Sanayide Dönüşüm

 • Hizmetlerde Dönüşüm Çalışma Alanları

  İdil YİĞİTBAŞI

  Yuvarlak Masa Başkanı

  İdil YİĞİTBAŞI

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masamız; turizmde kapsayıcılık, ulaştırma ve lojistik sektörleri ekosisteminin güçlendirilmesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri konularında çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarla, hizmet sektörlerinin rekabet gücünün artırılması ve diğer sektörlerle etkileşiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

  Çalışma Grupları

  Ulaştırma ve Lojistik

  Turizm

  Sağlık

  Perakende

   

 • Sosyal Kalkınma Çalışma Alanları

  Nüket Küçükel

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Nüket Küçükel

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Sosyal Politikalar Yuvarlak Masamızın amacı, insan kaynağının yetkinliklerini geliştirerek ve cinsiyet eşitliğini gözeterek istihdamın ve işgücünün üretkenliğini artırmak. Bu kapsamda mesleki eğitimin etkinliği, gençlerde vasıf uyumu, istihdam ve işgücü piyasası düzenlemeleri ve kadınların ekonomiye katılımı konularında çalışmalar yürütüyoruz.

  Çalışma Grupları

  Eğitim

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

   

 • Bölgesel Kalkınma Çalışma Alanları

  Batu AKSOY

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Batu AKSOY

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masamız, büyümenin önünde önemli bir engel oluşturan bölgelerarası gelişmişlik farkının en aza indirilmesi ve az gelişmiş bölgelerimizde refahın artması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, iş dünyasının bölgesel düzeyde örgütlenmesi ve bölgesinin kalkınma stratejilerine katkı sağlamasına özel önem veriyor.

 • Dijital Ekonomi Çalışma Alanları

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  Yuvarlak Masa Eş Başkanı

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Serkan Sevim

  Yuvarlak Masa Eş Başkanı

  Serkan Sevim

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masamız; teknoloji, inovasyon ve dijital ekonomi üzerine çalışmalar yürütüyor. Ekonomide katma değeri ve rekabet gücünü yükseltmek için bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesini, teknoloji üretimi ve inovasyon kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

  Çalışma Grupları

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri

  STEM

  E-Ticaret

 • Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Alanları

 • Girişimcilik Çalışma Alanları

  İrem Oral Kayacık

  Yuvarlak Masa Başkanı

  İrem Oral Kayacık

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası, girişimcilik konusunu 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alarak Türkiye’nin girişimcilik alanındaki rekabet gücünün artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri, diğer yandan kurumların girişimcilik dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.

  Çalışma Grupları

  Bu Gençlikte İŞ Var!

  Kurumiçi Girişimcilik

  Girişimcilik Ekosistemi

 • Küresel İlişkiler ve AB Çalışma Alanları

  Can Yucaoğlu

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Can Yücaoğlu

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası, Türkiye’nin evrensel demokratik ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonunun, refah ve rekabet düzeyinin artışına katkı sağlamak, dış ilişkilerini öncelikli olarak AB üyelik süreci ve dört temel özgürlük (malların, hizmetlerin, sermayenin, kişilerin serbest dolaşımı) temelinde izlemek ve bu süreçte reformlara destek vermek amacıyla projeler, toplantılar ve raporlar gerçekleştiriyor; bu bağlamda AB, ABD, Çin, Gümrük Birliği, transatlantik ve bölgesel ilişkiler alanında çalışmalar yürütüyor.

  Çalışma Grupları

  Almanya Network

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Çin Network

  Birleşik Krallık Network

  Fransa Network

  ABD Network

  Körfez Ülkeleri Network

 • Yatırım Ortamı Çalışma Alanları

  Barış ORAN

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Barış ORAN

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası’nın amacı Türkiye’deki yatırım ortamının mevcut durumunu ortaya koymak, iyileştirilmesi için gerekli politika önerilerini tartışmak ve ihtiyaç duyulan tedbirleri ve öncelikleri belirlemektir. Bu kapsamda Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin referans gösterilen kaynakların incelenmesi, Türkiye’nin önündeki fırsatlar ve riskler tespit edilmesi, üyeler arası tecrübe paylaşımlarının artırılması, ilgili kurum ve kuruluşlara işbirliği yapılarak başta Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışması öngörülmektedir.

  Çalışma Grupları

  Rekabet Hukuku

  Hukuk İşleri

  Fikri Haklar ve ARGE

  Finansal Kaynaklara Erişim ve Teşvikler