TÜSİAD Yuvarlak Masaları

TÜSİAD Yuvarlak Masaları

 • Tüm Çalışma Alanları

  Bankacılık

  KOBİ

  Ulaştırma ve Lojistik

  Eğitim

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri

  Yeşil Mutabakat

  Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Bu Gençlikte İŞ Var!

  Almanya Network

  TS&SEP Görev Gücü

  Yazılım

  ABD Network

  Rekabet Hukuku

  Ekonomik Analiz

  Turizm

  Yeni Nesil Sanayi

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Girişimcilik Ekosistemi

  İtalya Network

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Enerji

  Sermaye Piyasaları

  Hollanda Görev Gücü

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Vergi

  Birleşik Krallık Network

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

  Gıda, İçecek ve Tarım

  Çin Network

  Fikri Haklar ve Ar-Ge

  Sağlık

  Körfez Ülkeleri Network

  Kurumiçi Girişimcilik

  Fransa Network

  Hukuk İşleri

  Perakende

  Silikon Vadisi

  E-Ticaret

 • Ekonomi & Finans Çalışma Alanları

  Murat Özyeğin

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Murat Özyeğin

  TÜSİAD Başkan Yardımcısı

  Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masamız; makro istikrarı gözeten ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen iktisadi politikaların geliştirilmesine katkı sağlanması amacıyla çalışıyor. Sürdürülebilir büyüme bağlamında, uluslararası iktisadi gelişmeler, kamu maliyesinin ve para politikasının istikrarı, mali piyasaların gelişimi ve derinleşmesi, rekabetçi vergi politikası, sermaye piyasasının etkili çalışması alanlarında faaliyet göstermekte.

  Çalışma Grupları

  Bankacılık

  Ekonomik Analiz

  Sermaye Piyasaları

  Vergi

  Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

 • Sanayi Politikaları Çalışma Alanları

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası, küresel ölçekte rekabet edebilir; katma değeri yüksek üretim modeline sahip; öncü teknolojileri üreten ve geliştiren bir sanayi ekosistemi yaratılması hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Küresel ekonomide rekabet gücünün kritik bir unsuru olan sanayide dijital dönüşümün Türkiye’de de geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar özel odak alanını oluşturmaktadır. Sektörlerin üretim teknolojileri, dijitalleşme, inovasyon ve katma değer yetkinlikleri temelinde küresel rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik politikalar oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Öte yandan, gıda, içecek ve tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesine yönelik yapısal çerçevede politika önerileri oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bunların yanı sıra, Türkiye ekonomisinde önemli pay sahibi olan KOBİ’lerin verimliliklerini artırıp bir üst ölçeğe geçmelerine katkıda bulunabilecek konularda çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda hayata geçirilen faaliyetlere TÜSİAD- Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) da bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla katkı sağlamaktadır.

  Çalışma Grupları

  KOBİ

  Yeni Nesil Sanayi

  Gıda, İçecek ve Tarım

  TÜSİAD SD2 Programı

 • PARKUR Çalışma Alanları

  Murat Özyeğin

  Yuvarlak Masa Eş Başkanı

  Murat Özyeğin

  TÜSİAD Başkan Yardımcısı

  Önder Sezgi

  Yuvarlak Masa Eş Başkanı

  Önder Sezgi

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

 • Sosyal Politikalar Çalışma Alanları

  Elvan Ünlütürk

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Elvan Ünlütürk

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Sosyal Politikalar Yuvarlak Masamızın amacı, insan kaynağının yetkinliklerini geliştirerek ve cinsiyet eşitliğini gözeterek istihdamın ve işgücünün üretkenliğini artırmak. Bu kapsamda mesleki eğitimin etkinliği, gençlerde vasıf uyumu, istihdam ve işgücü piyasası düzenlemeleri ve kadınların ekonomiye katılımı konularında çalışmalar yürütüyoruz.

  Çalışma Grupları

  Eğitim

  İstihdam ve Sosyal Güvenlik

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Sağlık

   

 • Kalkınma Politikaları Çalışma Alanları

  Batu AKSOY

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Batu AKSOY

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası büyümenin önünde önemli bir engel oluşturan bölgelerarası gelişmişlik farkının en aza indirilmesi ve az gelişmiş bölgelerimizde refahın artması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, iş dünyasının bölgesel düzeyde örgütlenmesi ve bölgesel kalkınma stratejilerine katkı sağlanmasına özel önem vermektedir. Öte yandan, turizm ile ulaştırma ve lojistik sektörlerine yönelik çalışmalar sürdüren Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası’nda sektörlerin gerek kendi ekosistemleri gerek diğer sektörlerle entegrasyonu temelinde yapısal sorunların çözümüne yönelik politika önerilerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

  Çalışma Grupları

  Ulaştırma ve Lojistik

  Turizm

  BORGİP

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Deprem Görev Gücü

 • Dijital Dönüşüm Çalışma Alanları

  Serkan Sevim

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Serkan Sevim

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Dijital Türkiye Yuvarlak Masamız; teknoloji, inovasyon ve dijital ekonomi üzerine çalışmalar yürütüyor. Ekonomide katma değeri ve rekabet gücünü yükseltmek için bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesini, teknoloji üretimi ve inovasyon kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

  Çalışma Grupları

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri

  E-Ticaret

  Yazılım

 • Enerji ve Çevre Çalışma Alanları

  Cevdet Alemdar

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Cevdet Alemdar

  TÜSİAD Üyesi

  Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası ülkemiz açısından stratejik önemde gördüğümüz enerji ve çevre konularını ele almak üzere oluşturulmuştur. Yuvarlak Masa, enerji sektöründe; rekabet odaklı, öngörülebilir, yenilikçi, çevre ile uyumlu, somut ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmekte ve Türkiye enerji piyasalarının teknoloji, verimlilik ve yetkin insan kaynakları ile desteklenmesine katkı sunmaktadır. Çevre alanında ise; düşük karbon ekonomisi, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi öncelikli konulara yönelik kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer özel sektör temsilcileri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

  Çalışma Grupları

  Çevre ve İklim Değişikliği

  Enerji

 • Girişimcilik & Gençlik Çalışma Alanları

  İrem Oral Kayacık

  Yuvarlak Masa Başkanı

  İrem Oral Kayacık

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Girişimcilik Yuvarlak Masası, girişimcilik konusunu 360 derecelik bir bakış açısıyla ele alarak Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve girişimciliğin farklı alanlardaki yansımalarını doğru okumak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Yuvarlak Masa çalışmaları ile Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin tüm yapı taşlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri, diğer yandan kurumların girişimcilik dönüşümünü desteklemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

  Çalışma Grupları

  Bu Gençlikte İŞ Var!

  Kurumiçi Girişimcilik

  Girişimcilik Ekosistemi

 • Küresel İlişkiler ve AB Çalışma Alanları

  Can Yucaoğlu

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Can Yücaoğlu

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası, Türkiye’nin evrensel demokratik ilkeler ve modern piyasa ekonomisi çerçevesinde küresel entegrasyonunun, refah ve rekabet düzeyinin artışına katkı sağlamak, dış ilişkilerini öncelikli olarak AB üyelik süreci ve dört temel özgürlük (malların, hizmetlerin, sermayenin, kişilerin serbest dolaşımı) temelinde izlemek ve bu süreçte reformlara destek vermek amacıyla projeler, toplantılar ve raporlar gerçekleştiriyor; bu bağlamda AB, ABD, Çin, Körfez ülkeleri, Gümrük Birliği, transatlantik ve bölgesel ilişkiler alanında çalışmalar yürütüyor.

  Çalışma Grupları

  Almanya Network

  Dış Ticaret Çalışma Grubu

  Çin Network

  Birleşik Krallık Network

  Fransa Network

  ABD Network

  Körfez Ülkeleri Network

  İtalya Network

  Silikon Vadisi

  Görev Güçleri / Alt Gruplar

  Hollanda Görev Gücü

  Şanhay Network

  Dubai Network

 • Yatırım Ortamı Çalışma Alanları

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Fatih Kemal Ebiçlioğlu

  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

  Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası’nın amacı Türkiye’deki yatırım ortamının mevcut durumunu ortaya koymak, iyileştirilmesi için gerekli politika önerilerini tartışmak ve ihtiyaç duyulan tedbirleri ve öncelikleri belirlemektir. Bu kapsamda Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin referans gösterilen kaynakların incelenmesi, Türkiye’nin önündeki fırsatlar ve riskler tespit edilmesi, üyeler arası tecrübe paylaşımlarının artırılması, ilgili kurum ve kuruluşlara işbirliği yapılarak başta Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışması öngörülmektedir.

  Çalışma Grupları

  Rekabet Hukuku

  Hukuk İşleri

  Fikri Haklar ve Ar-Ge

  Perakende

  Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku

  Görev Güçleri

  Teknoloji Standartları ve Standarda Esas Patentler

  Yeşil Mutabakat

 • Üye İlişkileri Çalışma Alanları

  Yuvarlak Masa Başkanı

  Bahadır Balkır

  TÜSİAD Başkan Yardımcısı

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: